
    
(Showing Draft Content)

Custom Sparkline

You can create a custom sparkline with SpreadJS.
Use the following steps to create a custom sparkline.

 1. Implement the createFunction method from the SparklineEx class.

 2. Add the custom sparkline with the addSparklineEx method.

 3. Use the formula to display the sparkline.

The following code sample creates custom sparklines.

function Clock() {
  GC.Spread.Sheets.Sparklines.SparklineEx.call(this);
}
Clock.prototype = new GC.Spread.Sheets.Sparklines.SparklineEx();
Clock.prototype.createFunction = function () {
  var func = new GC.Spread.CalcEngine.Functions.Function("CLOCK", 1, 1);
  func.evaluate = function (args) {
    return args[0];
  };
  return func;
};
Clock.prototype._drawCircle = function (context, centerX, centerY, radius) {
  context.beginPath();
  context.arc(centerX, centerY, radius, 0, Math.PI * 2, true);
  context.stroke();
};
Clock.prototype._drawCenter = function (context, centerX, centerY, radius) {
  context.beginPath();
  context.arc(centerX, centerY, radius, 0, Math.PI * 2, true);
  context.fill();
};
Clock.prototype._drawHand = function (context, centerX, centerY, loc, radius) {
  var angle = (Math.PI * 2) * (loc / 60) - Math.PI / 2;
  context.beginPath();
  context.moveTo(centerX, centerY);
  context.lineTo(centerX + Math.cos(angle) * radius, centerY + Math.sin(angle) * radius);
  context.stroke();
};
Clock.prototype._drawHands = function (context, value, centerX, centerY, radius) {
  var date = value, hour = date.getHours();
  hour = hour > 12 ? hour - 12 : hour;
  this._drawHand(context, centerX, centerY, hour * 5 + (date.getMinutes() / 60) * 5, radius / 2);
  this._drawHand(context, centerX, centerY, date.getMinutes(), radius * 3 / 4);
  context.strokeStyle = "red";
  this._drawHand(context, centerX, centerY, date.getSeconds(), radius * 3 / 4);
};
Clock.prototype._drawNumerals = function (context, centerX, centerY, radius) {
  var numerals = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12],
    angle,
    numeralWidth;
  if (radius > 0) {
    numerals.forEach(function (numeral) {
      angle = Math.PI / 6 * (numeral - 3);
      numeralWidth = context.measureText(numeral).width;
      context.beginPath();
      context.fillText(numeral, centerX + Math.cos(angle) * radius + numeralWidth / 2, centerY + Math.sin(angle) * radius + numeralWidth / 2);
    });
  }
};
Clock.prototype.paint = function (context, value, x, y, width, height) {
  if (!(value instanceof Date)) {
    return;
  }
  var centerX = x + width / 2,
    centerY = y + height / 2,
    margin = 10,
    padding = 10,
    radius = Math.min(width, height) / 2 - margin;
  if (radius <= 0) {
    return;
  }
  context.save();
  //draw circle
  this._drawCircle(context, centerX, centerY, radius);
  //draw center
  this._drawCenter(context, centerX, centerY, 3);
  //draw hands
  this._drawHands(context, value, centerX, centerY, radius);
  //draw numerals
  this._drawNumerals(context, centerX, centerY, radius - padding);
  context.restore();
};
spread.addSparklineEx(new Clock());
var sheet = spread.getActiveSheet();
var style = new GC.Spread.Sheets.Style();
style.hAlign = GC.Spread.Sheets.HorizontalAlign.center;
style.vAlign = GC.Spread.Sheets.VerticalAlign.center;
sheet.setDefaultStyle(style);
sheet.getCell(0, 1, GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).value("Universal Time").font("20px Arial");
sheet.setValue(1, 0, "Beijing");
sheet.setValue(1, 1, "Tokyo");
sheet.setValue(1, 2, "New York");
sheet.setFormula(2, 0, '=CLOCK(A4)');
sheet.setFormula(2, 1, '=CLOCK(B4)');
sheet.setFormula(2, 2, '=CLOCK(C4)');
sheet.getRange(3, -1, 1, -1, GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).formatter("hh:mm:ss tt");
sheet.setRowHeight(0, 50);
sheet.setRowHeight(2, 200);
sheet.setColumnWidth(0, 200);
sheet.setColumnWidth(1, 200);
sheet.setColumnWidth(2, 200);
function updateTime() {
  var now = new Date();
  var utcNow = new Date(now.getUTCFullYear(), now.getUTCMonth(), now.getUTCDate(), now.getUTCHours(), now.getUTCMinutes(), now.getUTCSeconds(), now.getUTCMilliseconds());
  sheet.setValue(3, 0, new Date(utcNow.setHours(utcNow.getHours() + 8)));//+8
  sheet.setValue(3, 1, new Date(utcNow.setHours(utcNow.getHours() + 1)));//+9
  sheet.setValue(3, 2, new Date(utcNow.setHours(utcNow.getHours() - 14)));//-5
}
setInterval(updateTime, 1000);
updateTime();